شرکت‌های معدن و صنایع معدنی ۴۳۰۰ مگاوات پروژه نیروگاهی در حال اجرا دارند


تهران- ایرنا- ایمیدرو اعلام‌کرد: عملیات اجرایی ساخت نیروگاه برق توسط هشت شرکت معدن و صنایع معدنی به میزان چهار هزار و ۳۸۰ مگاوات آغاز شده است. این برنامه با راهبری ایمیدرو و در راستای توسعه زیرساخت های معدن و صنایع معدنی کشور اجرایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965972/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DB%B4%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84