۷۶ درصد هدف گذاری صادرات از مرزهای کردستان تحقق یافت


سنندج- ایرنا- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۷۶ درصد هدف گذاری صادرات از مرزهای استان طی سال گذشته تحقق پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080091/%DB%B7%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA