۴۸ واحد تولیدی صنعتی در هرمزگان فعال سازی شد


بندرعباس – ایرنا – معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۴۸ واحد تولیدی صنعتی در استان سال گذشته احیا و به چرخه فعالیت بازگشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123038/%DB%B4%DB%B8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF