۴۴ معدن بیجار ظرفیت مناسبی برای اشتغال پایدار است


سنندج-ایرنا- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیجار گفت: ۴۴ معدن موجود در این شهرستان ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114508/%DB%B4%DB%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA