۴۱۴۹ واحد راکد به چرخه تولید بازگشته‌اند


تهران- ایرنا- چهار هزار و ۱۴۹ واحد راکد در سال گذشته به چرخه تولید بازگشته‌اند که موجب اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ هزار نفر به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم شده است


منبع: https://www.irna.ir/news/85157508/%DB%B4%DB%B1%DB%B4%DB%B9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF