۲۵ سد بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011104241/%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

وضعیت سدهای مهم (شرب  – کشاورزی) بیانگر این است که در ۲۵ سد، درصد پرشدگی بیش از ۵۰ درصد است به طوری که سد زنجیره کارون ۸۲ درصد و سد دز ۷۵ درصد و سد چره و مارون  استان خوزستان به ترتیب ۶۶ و ۹۱ درصد آب دارند همچنین  در سد گلپایگان و کوچری ۵۸ درصد پ است. همچنین در سد شهید قنبری استان آذربایجان غربی۶۵ درصد، سد استقلال ۵۹ درصد و سد جگین استان هرمزگان ۹۸ درصد پر هستند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر میزان ورودی آب به سدهای کشور تا پنجم فروردین ماه معادل ۱۹ میلیارد و ۴۶ میلیون مترمکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۱۷ میلیارد و ۵۵ میلیون مترمکعب بوده ۱۱ درصد افزایش داشته است، همچنین میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ معادل ۲۶ میلیارد و ۶۱ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۲۴ میلیارد و ۸۴ میلیون مترمکعب بوده بیانگر کاهش یک درصدی است.

۲۵ سد بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند

آخرین وضعیت آمار سدهای کشور بیانگر این است که اکنون ۲۵ سد از سدهای مهم شرب و کشاورزی بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند.

در شرایط کنونی حجم آب موجود در مخازن ۲۶ میلیارد و ۶۱ میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال گذشته که عددی معادل ۲۴ میلیارد و ۸۴ میلیون مترمکعب بوده هفت درصد افزایش داشته و درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور به عدد ۵۴ درصد رسیده است.

سد تالوار استان زنجان ۸۱ درصد، سد رودبار استان لرستان ۸۷ درصد، سد درودزن، ملاصدرا ۷۱ درصد و سد سلمان فارسی استان فارس ۶۹ درصد پرهستند. همچنین در استان کرمانشاه نیز سد داریان ۸۲ درصد و در استان سیستان و بلوچستان سد پیشین ۷۳ درصد و سد ریزدان ۷۴ درصد و سد خیرآباد ۶۱ درصد و سد ماشکید اولیا استان سیستان و بلوچستان ۵۷ درصد پر هستند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۱۶۱.۸میلی‌متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۱۸۰.۱میلی‌متر ۱۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که عددی معادل ۱۵۹.۸میلی‌متر بوده یک درصد کاهش را نشان می‌دهد.

۲۵ سد بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند

در این بین نیز سد رئیسعلی دلواری استان بوشهر ۳۰ درصد، سد چره استان خوزستان ۵۶ درصد، سد درودزن ملاصدرا استان فارس ۳۳ درصد، سد ارس، خداآفرین استان آذربایجان شرقی ۱۰ درصد  سد زاینده رود استان  اصفهان ۳۰ درصد، سد ماشکید علیا استان سیستان و بلوچستان ۱۸درصد،  سد دز استان خوزستان هفت درصد، سد گلپایگان، کوچری حوضه قمرود ۱ ۳۰ درصد، سد آزاده استان کردستان ۲۰ درصد، سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد ۱۲ درصد، سد داریان استان کرمانشاه ۲۷ درصد و سد پیشین استان سیستان و بلوچستان ۳۱ درصد نسبت به سال قبل پر شدگی بیشتری دارند.

۲۵ سد بیشتر از ۵۰ درصد آب دارند