۱۹۴ جواز تاسیس واحدهای صنعتی در استان مرکزی صادر شد


اراک – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۱۹۴ جواز تاسیس واحدهای صنعتی امسال در نقاط مختلف این استان صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060249/%DB%B1%DB%B9%DB%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF