۱۶.۴ میلیون تن سیمان در بهار امسال تحویل شد/ آمادگی کامل برای تامین سیمان نهضت ملی مسکن


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از تحویل ۱۶ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۱۵۱ تن سیمان به صنایع داخلی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166316/%DB%B1%DB%B6-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C