۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خوزستان اختصاص یافت


اهواز – ایرنا – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت سیزدهم با نگاه به توانمندی‌های داخلی توانسته است در کمتر از ۱۸ ماه به موفقیت‌های زیادی دست یابد، از اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرحهای نیمه تمام خوزستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094812/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5