۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی کشور اختصاص یافت


ساوه – ایرنا – معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: از محل بودجه امسال در اختیار این سازمان ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی کشور تصویب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112570/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1