۱۳۰۰ واحد تعطیل و راکد در کشور به چرخه تولید بازگشتند


زنجان – ایرنا – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: طی ۲ سال گذشته با برنامه ریزی و تلاش صورت گرفته، هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی تعطیل به چرخه تولید بازگشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038497/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF