یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان صنایع کوچک و اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی آلمان امضا شد


تهران- ایرنا- یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان (BWA) امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120481/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87