گرم کردن خانه چقدر تمام می‌شود؟
در حال حاضر حداقل قیمت بخاری در بازار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، بخاری برقی ۸۵۰ هزار تومان، شوفاژ برقی دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و شوفاژ معمولی یک میلیون تومان است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090503047/%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF