گذر زنجیره فولاد کردستان از حلقه اول به سوم


سنندج-ایرنا- حلقه نخست و دوم از زنجیره تولید فولاد در کردستان شکل گرفته است و کلید ایجاد حلقه سوم آن هم زده شده و به مراحل نهایی رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165525/%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85