گام عملیاتی بهشت معادن ایران برای رشد تولید


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان با اشاره به اینکه شرکت های بزرگ استان تک درختی در دل کویر هستند گفت: این شرکت ها در ارتباط با واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، باید به جنگلی از ارزش افزوده و تولید متنوع تبدیل شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106116/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF