گام‌های تکمیلی برای پایانه صادراتی و زنجیره فولاد فارس


شیراز- ایرنا- مروری بر اقدامات و دستاوردها در مسیر توسعه استان فارس گویای تقویت صادرات بخش کشاورزی به عنوان ظرفیت ویژه این استان و گام های تکمیلی برای تکمیل زنجیره فولاد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976360/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3