کنترل بازار خودرو نیازمند تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» است/ رکورد تولید خودرو شکست


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت از رکورد تولید خودرو در کشور خبر داد و گفت: راهکار متعادل کردن بازار خودرو تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968628/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87