کردستان رتبه پنجم کشور را از لحاظ ذخیره سنگ آهن دارد


سنندج-ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: این استان در زمینه ذخیره سنگ آهن، رتبه پنجم کشوری را دارد و از نظر ذخایر سیلیس و باریت هم جزو استان های برتر به شمار می رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090860/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF