چهل و یکمین گردهمایی «علوم زمین» آغاز به کار کرد


تهران- ایرنا- چهل و یکمین گردهمایی علوم زمین با تاکید بر موضوع مخاطرات طبیعی و بررسی وضعیت اکتشافات معدنی کشورآغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036764/%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF