چرخ صنعت همدان می چرخد؛ بازگشت ۱۰۰واحد راکد به چرخه تولید


همدان- ایرنا- این روزها و از شروع فعالیت دولت سیزدهم اگر بخواهیم یکی از حوزه های فعال، پیشرو، امیدبخش و در عین حال اولویت دار از سوی مسئولان و مدیریت اجرایی استان همدان را مصداق و نمونه ای بارز از دستاوردها و کارکردهای مثبت دولت قلمداد کنیم بدون شک باید سراغ بخش صنعت و معدن البته به گواه آمار و بررسی های میدانی رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162064/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF