پیشنهاد ایجاد «شورای‌عالی لجستیک» به‌منظور راهبری توسعه لجستیک کشور


تهران- ایرنا- لجستیک به‌طور ذاتی حوزه‌ای فرابخشی است و دربرگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان تولید و تجارت کالا است. در این راستا ایجاد «شورای‌عالی لجستیک» به‌منظور راهبری توسعه لجستیک کشور پیشنهاد می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013981/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9