پیام تشکر سیدرضا فاطمی امین از فعالان اقتصادی و مدیران و کارآفرینان


تهران – ایرنا – سیدرضا فاطمی امین، در پیامی از همه فعالان صنعتی، معدنی، تجاری، کارآفرینان و کارگران، مدیران و کارکنان وزارت صمت در دوره ۲۰ ماهه تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیر و تشکر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098618/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86