ویدئو/ اراضی خرد، مصیبت‌ حوزه کشاورزی


ویدئو/ اراضی خرد، مصیبت‌ حوزه کشاورزی

علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفته که۹۰ درصد از اراضی کشاورزی تا ۱۰ سال آینده به کمتر از ۳ هکتار می‌رسد. او یکی از مصیبت‌های موجود در حوزه کشاورزی را اراضی خرد دانسته است و گفته که در حال حاضر ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی در کشور، کمتر از ۵ هکتار وسعت دارد.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090503063/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C