وعده وزیر نفت برای تحقق یک آرزوی دیرینه


بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران تا سال ۲۰۱۸ سومین کشور بعد از روسیه و عراق در میان تولیدکنندگان گازهای همراه نفت بوده، با این حال گفته می‌شود میزان مشعل‌سوزی در کشورمان از ۱۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۷۸ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۱۹ رسیده، این یعنی حدود روزانه ۳۸ میلیون مترمکعب گاز در حال سوختن است.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111713353/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87