وزیر نیرو: صنایع سیمان نیروگاه خودتامین احداث کنند


تهران- ایرنا- وزیر نیرو گفت: صنایع سیمان کشور می‌توانند در تعامل با یکدیگر اقدام به تأسیس نیروگاه خودتامین برق کنند تا علاوه بر تأمین برق پایدار مورد نیاز خود، از طریق فروش برق مازاد به شبکه برق کشور به کسب سود بپردازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160464/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF