وزیر صمت لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را به دولت ارسال کرد


تهران – ایرنا – وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086712/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84