وزیر صمت: راهکار عبور از تورم انباشته سالیان گذشته، افزایش تولید است


تبریز – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت دلیل وجود مشکلات معیشتی مردم با وجود شرایط اقتصادی رو به پیشرفت در حوزه صنعت را تورم انباشته طی سالیان گذشته عنوان کرد و راهکار عبور از این بحران را افزایش تولید در واحدهای صنعتی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977697/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF