وزیر صمت: تداوم رشد تولید راه ترمیم شکاف ده‌ساله درآمد و هزینه خانوار است


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به‌هرحال این ده سال گذشته به لحاظ وضعیت نامناسب تولید و تورم فزاینده شکاف ایجاد شده است، گفت: لازم است که این روندی که در تولید از نیمه‌ی دوم سال شدت گرفته تداوم پیدا کند تا مردم آن طعم شیرین حرکت تولید را بچشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014959/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87