وزرای اقتصاد ایران و سوریه ۳ سند همکاری امضا کردند


تهران- ایرنا- وزرای اقتصاد ایران و سوریه در جریان سفر رییس جمهور کشورمان به سوریه، ۳ سند همکاری امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101008/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF