ورود کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای واگذاری خودرو به نمایندگان


تهران – ایرنا – یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ از ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری خودو را به نمایندگان مجلس خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101317/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86