ورود دوباره ایران به باشگاه تولیدکنندگان میلیونی خودرو+ جزئیات


تهران-ایرنا- انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا از صعود ایران به جایگاه یازدهمین تولیدکننده بزرگ خودروهای سواری جهان در سال ۲۰۲۲ و ورود دوباره ایران به باشگاه تولیدکنندگان میلیونی خودرو خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027450/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA