واگذاری تدوین استاندارد جدید لاستیک گرمانرم به خوزستانایسنا/خوزستان مدیر کل استاندارد خوزستان از واگذاری تدوین سند جدید استاندارد ملی لاستیک ولکانیده یا گرمانرم به اداره کل استاندارد استان خبر داد.

علی داوودی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در کمیته ملی برنامه ریزی صنایع پلیمر، تجدید نظر و تدوین سند استاندارد لاستیک ولکانیده یا گرمانرم و تعیین استحکام پارگی به خوزستان واگذار شده است.

وی افزود: لاستیک ولکانیده، محصول حاصل از ولکانیزاسیون است که در آن لاستیک طبیعی در شرایط مشخص به‌ صورت شیمیایی با گوگرد و شتاب‌دهنده‌ها واکنش می‌یابد تا دارای خواص فیزیکی مطلوب شود.

مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان اینکه کاربرد لاستیک‌ ها در ساخت توپ، عایق کردن ظروف و تایر است، گفت: آزمون‌های مختلفی برای تعیین استحکام لاستیک‌ها انجام می‌شود که از جمله می‌توان به تعیین استحکام پارگی اشاره کرد.

داوودی عنوان کرد: یک روش تعیین استحکام پارگی لاستیک ها، استفاده از آزمون ها به اشکال مختلف است و با توجه به اهمیت موضوع در صنایع پلیمر، تجدیدنظر این استاندارد مطابق با ویرایش سال ۲۰۲۲، به اداره کل استاندارد خوزستان واگذار شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401051812659/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86