واردکنندگان موبایل، متعهد به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی می‌شوند


تهران- ایرنا- معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگان تلفن همراه، متعهد به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش می‌شوند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057847/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF