واردات خودرو؛ آب سردی بر شانتاژهای رسانه‌ای منتقدان دولت


تهران – ایرنا – وزارت صمت در پاسخ به مطلب سایت انتخاب درباره آمار تولید خودرو، جوابیه‌ای صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983790/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA