واحدهای تولیدی در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف می شوند


مشهد-ایرنا- سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورتی که واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی واقع در مناطق محروم مستقر شوند به مدت ۱۳ سال از پرداخت مالیات معاف هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130586/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2