هدف سازمان ملی استاندارد کمک به تولید خودرو باکیفیت در کشور است


تهران- ایرنا- رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: هدف این سازمان کمک به ارتقای کیفیت تولیدات خودروی داخلی و سرعت گرفتن تولید در کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117908/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA