نوید سرمایه‌گذاری صنعت منیزیم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد


شیراز-ایرنا- مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از انعقاد قرارداد سرمایه گذاری احداث مجتمع تولید شمش منیزیم در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157303/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF