نمایندگان مجلس با ادامه کار فاطمی امین در وزارت صمت مخالفت کردند


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کردند و به این ترتیب فاطمی‌امین از وزارت صمت خداحافظی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096782/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF