نمایندگان به فاطمی امین رای اعتماد بدهند/ احیای صنعت چاپ در یک سال گذشته


تهران- ایرنا- اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار شد که مجلس با اعطای رأی اعتماد دیگری به فاطمی امین امکان ابقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در سمت فعلی فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094927/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9