نقش استانداردهای شغلی در تامین نیاز بازار کار

تدوین این استانداردها در سال گذشته مطابق با نیاز بازار کار کشور در بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر صورت گرفته است. برابر آمارها ۱۱۲۹ استاندارد در سال۱۴۰۰ و بیش از ۲۰۰۰ استاندارد نیز در سال ۱۴۰۱ تدوین شده است.

در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه گسترش چتر مهارتی و توسعه عدالت آموزشی تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه‌ای را با همکاری موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی و خبرگان مهارتی در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از وظایف و ماموریتهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین استانداردهای شغلی و مهارتی در حوزه های مختلف از جمله صنعت است و از این طریق به تربیت نیروهای ماهر و اشتغال پذیری افراد کمک کرده است.

هدف از تدوین استانداردهای مختلف، تدوین استانداردهای جدید مطابق با نیاز روز بازار کار برای توانمندسازی نیروهای انسانی و ارتقای سطح کیفی آنها است.

در همین راستا بیش از ۴۱۷۶ عنوان استاندارد شایستگی و ارزشیابی در سال کشور توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کل کشور عملیاتی شده است.

او می گوید: به منظور استقبال بیشتر بخش خصوصی و صنایع و افزایش جذابیت آموزش، استانداردها به استانداردهای شایستگی تبدیل شده و با توجه به اهمیت موضوع مشاغل آینده و آینده مشاغل، تدوین و آموزش استانداردهای شایستگی در حوزه مشاغل نوین ونوظهور و برافکن نیز در اولویت قرار گرفته است.

منظور از صلاحیت شغلی، توانایی‌ها و مهارتهای شغلی حداقلی برای انجام شرح وظایف یک شغل است که این مهارتهای فنی یا سخت شامل مواردی می شوند که به آسانی قابل یادگیری هستند ولی شایستگی‌های شغلی، ‌ مجموعه‌ای از دانشها، مهارتها و ویژگی‌های شخصیتی مثل توانایی حل مساله، قدرت خلاقیت و خودمدیریتی است که موجب می شود افراد عملکردی فراتر از حد انتظار از خود نشان بدهند و این عوامل شایستگی های شغلی فرد به شمار می روند.

به گزارش ایسنا، رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در بحث تدوین استانداردها از ابتدای سال ۱۴۰۱ از آموزش شغلی به سمت تقاضا محور کردن آموزش و استانداردهای شایستگی سوق یافته و با مشارکت شرکای دولتی و غیردولتی به ویژه صنایع و صنوف، استانداردهای شایستگی را بر اساس نیاز واقعی بازار کار تدوین کرده است.

به گفته غلامحسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای تدوین استانداردهای آموزش شغلی مطابق با آخرین استانداردهای روز صورت می گیرد و به تناسب ظرفیت بنگاههای اقتصادی، استانداردهای جدید  بر مبنای نیاز و تکنولوژی روز تدوین می شوند.

برابر آمارها بیش از ۴۱۰۰ عنوان استاندارد شایستگی و ارزشیابی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در کل کشور عملیاتی و با توجه به نیاز بازار کار در بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر تدوین شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011807899/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1