نقشه پهنه‌های معدنی کشور برای مزایده آماده شد


کرمان – ایرنا – مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نقشه پهنه های معدنی کشور تهیه شده است شرایط واگذاری و مزایده آنها به سرمایه‌گذاران فراهم می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094616/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF