نسخه «ایمینو» برای حمایت از ایده های ارزش آفرین و استارتاپ های معدنی


تهران- ایرنا- مجری طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی (ایمینو) گفت: ایمینو در قالب الگوی همکاری ارکان پژوهشی ایمیدرو به شرکت های دانش بنیان معدنی و ایده های ارزش آفرین معدن و گروه های استارتاپی خدمات تسهیلگری ارائه خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041387/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C