نخستین زیست پالایش ایران در کرمانشاه روی ریل پیشرفت


کرمانشاه – ایرنا – با حمایت دولت سیزدهم، بزرگترین واحد تولید سوخت سبز در کشورهای منطقه و نخستین زیست پالایشگاه تولید بیواتانول سوختی کشور در کرمانشاه روی ریل پیشرفت و در ایستگاه پایانی افتتاح قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081590/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA