نخستین دوره جشنواره «ترنج» با محوریت کارآفرینی اجتماعی زنان برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- نخستین دوره جشنواره ترنج توسط مجمع کارآفرینان ایران و با محوریت کارآفرینی اجتماعی زنان برگزار می‌شود و متقاضیان تا ۳۰ آذرماه فرصت دارند فرم‌های مربوطه را تکمیل و ارسال کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953461/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1