نتایج ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت

“شاخص‎های عمومی” بر اساس برنامه اصلاح نظام اداری، شامل اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء بهره‎وری، ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، توسعه فرهنگ سازمانی و استقرار نظام مدیریت عملکرد است و “شاخص‎های اختصاصی” در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز شامل تکالیف و وظایف تخصصی این سازمان توسعه‌ای و شرکت مادر تخصصی در حوزه‌های مرتبط با صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی است.

همچنین امتیاز این سازمان در شاخص‌های اختصاصی در سال گذشته ۹۳۵ از ۱۰۰۰ امتیاز بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84931632/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

به گزارش ایرنا از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور با بررسی ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور اعلام کرد که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی، رشد ۳۲۶.۹۱ درصدی داشته که در مجموعه ستاد و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین درصد رشد را به ثبت رسانده است.

“شاخص‌های عمومی” دربرگیرنده تکالیف و مقرراتی است که به‌طور عمومی، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند و “شاخص‌های اختصاصی” نیز بر اساس میزان انطباق عملکرد دستگاه‌های اجرایی با اهداف کلی برنامه‌های توسعه و میزان موفقیت در اجرای طرح‌های عمرانی و مأموریت‌های اصلی، تعیین و ارزیابی می‌شود.

امتیاز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شاخص‌های عمومی در دو سال متوالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰۱ و ۳۵۰ بوده که نشان می‌دهد این سازمان در این شاخص در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن، ۱۶.۲۷ درصد ارتقاء امتیاز داشته است.

هر ساله سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بعد شاخص‌های “عمومی” و “اختصاصی” مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

در نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۳۲۶.۹۱ درصدی در مجموع شاخص‎های اختصاصی و عمومی داشته است.