میانگین تاخیر شرکت‌های هواپیمایی به ۹۷ دقیقه‌ رسید

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۱۹ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در مردادماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۳ هزار و ۱۲۵ پرواز را انجام داده‌اند و همچنان وضعیت تاخیر در پروازهای مسافری مناسب نیست و ۳۸۱۷ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند و میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار،   ۳۶۹ هزار و ۷۴۸ دقیقه معادل ۶۱۶۲ ساعت و ۲۵۶ روز بوده که ۲۹ درصد پروازها را شامل می‌شود و البته در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۱، با ۱۴ هزار و ۲۱ پرواز خروجی و ۴۶۹۲ پرواز خروجی تاخیردار که ۳۳ درصد پروازها را شامل شده، درصد تاخیرها کاهش یافته است.

همچنین پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در تیر ماه امسال، مشهد-تهران با ۸۴۴ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز و اصفهان انجام شده است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۸ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۳۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۳ درصد افزایش داشته است. پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت نیز در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

براساس آخرین گزارش‌ رسمی از شرکت فرودگاه‌ها، متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی ۱۹گانه در مرداد ماه، به ۹۷ دقیقه رسید که ۲۹ درصد پروازها را شامل می‌شود.

همچنین در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی فالی پرشیا و زاگرس به ترتیب با ۴ و ۱ درصد افزایش و شرکت‌های هواپیمایی چابهارایر و تابان به ترتیب با ۴۲ و ۱۵ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را دارند، به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی چابهارایر و تابان بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند.

مطابق این آمار، شرکت‌های هواپیمایی کیش‌ایر و آتاایر به‌ترتیب با ۴۷ و ۴۵ درصد و شرکت‌های هواپیمایی ماهان و پویاایر به ترتیب با ۷ و ۱۴ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تأخیرات را دارند، به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی ماهان و پویاایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در تعداد نشست و برخاست هشت درصد  کاهش و در اعزام و پذیرش مسافر ۳۷ درصد افزایش داشته است، همچنین ارسال و پذیرش بار و پست ۴۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

همچنین در حالی که متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در تیرماه ۹۸ دقیقه بود، این رقم در مردادماه به ۹۷ رسید؛ با وجود این، چهار شرکت هواپیمایی متوسط پروازهای تاخیردارشان بیش‌تر از ۱۰۰ دقیقه بود که در این میان بیشترین متوسط زمان تاخیر با ۱۴۴ دقیقه متعلق به ایران‌ایر بود و پویاایر با ۴۹ دقیقه، کمترین متوسط زمان تاخیر را داشت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062719543/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF