موانع پرداخت تسهیلات خرید تراکتور با کمک سایر بانک‌ها رفع می‌شود


تبریز – ایرنا – معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه بانک کشاورزی در زمینه پرداخت تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان با کمبود منابع مالی مواجه است، درصدد حل این مشکل از طریق سایر بانک‌ها و موسسه های مالی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106432/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF