موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بررسی شد


تهران – ایرنا – رییس سازمان توسعه تجارت و هیات رسمی این اتحادیه موافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند که این موضوع در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004357/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF