مهلت ثبت نام خودروی وارداتی تا ساعت ۲۴ شنبه تمدید شد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهلت ثبت نام خودروی وارداتی تا ساعت ۲۴ روز شنبه (۱۳ اسفند ماه) تمدید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045262/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B2%DB%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF