مهلت ثبت‌نام واحدها برای شرکت در فرآیند انتخاب واحد نمونه استاندارد تمدید شد


تهران- ایرنا- سرپرست اداره‌کل استاندارد استان تهران گفت: واحدهای متقاضی شرکت در فرآیند انتخاب واحدهای نمونه تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند، مدارک خود را به این اداره‌کل ارائه دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142759/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF